Jelas Bikin Cerdas

Redaksi

Direktur: Hari Santosa

Pemred: Udin

Redaktur Pelaksana:
Ariex
Prima Prabowo

Redaktur :

Pramudia S
H. Mifta

Redaksi:
Ari
Sabda
Rosid
Kevin

Sekretaris:
S.A.Dewi
Penerbit: PT. SUKSESI MEKAR JAYA
SK MENKUM HAM. NOMER AHU-0003879.HA.01.01.Tahun 2019
Redaksi: Jl. Mekar Jaya blok A 12, NO XII, Densel.
Telepon: 081-338-732-227
Email: Suksesinewsbali@gmail.com